ЧЛЕНСТВО

Кой може да бъде член

Професионална асоциация на медиаторите в България е отворена за нови членове, които споделят целите на ПАМБ и желаят да участват в осъществяването им заедно с екипа на ПАМБ.

Членове на  ПАМБ могат да бъдат - дееспособни физически лица, юридически лица и еднолични търговци, които:

  • отговарят на критериите за членство,
  • споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане,
  • изпълняват неговия устав, и
  • плащат редовно членския си внос.

За физически лица

Член на сдружението може да бъде само дееспособно физическо лице с висше образование, вписано в единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието и отговарящо на условията, посочени в Устава на ПАМБ и на критериите за членство съгласно Устава и решенията на Общото събрание.

 

За юридически лица

Член на сдружението може да бъде и юридическо лице или едноличен търговец с предмет на дейност предоставяне на услуги по медиация или други способи за извънсъдебно разрешаване на спорове, провеждане на консултации и обучения във връзка с медиацията и отговарящо на условията, посочени в Устава на ПАМБ и на критериите за членство съгласно Устава и решенията на Общото събрание.

За да станете член

Кандидатите за членове отправят писмена молба до Управителния съвет, придружена с писмена препоръка от поне двама членове на сдружението. Кандидатите прилагат към молбата и декларация, в която декларират, че приемат Устава на сдружението и посочват точния си адрес, факс и e.mail.

 

За повече информация за правата и задълженията на членовете, моля вижте Устава.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на: pamb@pamb.info.

.
  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...