В началото медиаторът ще Ви опише процедурата, нейните принципи и правила

 

След въведението, медиаторът ще даде възможност на всяка от страните да опише своята гледна точка. В тази първоначална сесия медиаторът събира възможно най-много факти и изяснява възможно най-много несъответствия между тях, както и евентуални допирни точки.

 

Когато общото обсъждане между двете страни и медиатора достигне до точка, в която повече няма напредък, медиаторът се среща поотделно с всяка страна. По време на отделната среща медиаторът изяснява версията на всяка страна, търси факти, приоритети, неподлежащи на промяна позиции, скрити интереси, и изследва възможни решения. Отделната среща се провежда само по Ваше съгласие и по преценка на медиатора. Тя е напълно поверителна – нищо, от това което споделите по време на тази среща, не може да бъде споделяно с другата страна без Ваше разрешение.

 

Ефективният медиатор Ви помага да прецените реалистично последиците от възможно разрешение или продължаване на спора. По време на последните отделни срещи медиаторът обобщава основните точки на съгласие между Вас и другата страна на страна

 

  • Вие можете да уредите спора си както намерите за добре - можете да се споразумеете по всички, по някои или по нито един от спорните въпроси.
  • Споразумението се сключва между страните в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка.
  • На споразумението може да се придаде изпълнителна сила, когато то се завери нотариално или се потвърди от съд или арбитраж.
  • При висящ спор споразумението се представя на съда/арбитража за одобрение като съдебна/арбитражна спогодба.

.

  • BG
  • EN

Избрано

В Перник ще има Център за спогодби и медиация,

Откриват Център за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник

Центърът е създаден в партньорство с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.


Продължава...

Сертифициращо обучение за медиатори на ПАМБ

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ НА ПАМБ

(24 - 25 ноември, 8 – 9 декември 2018, 12 - 13 януари 2019)

Професионалната асоциация на медиаторите в България кани всички, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Дати:
Ниво 1: 24 - 25 ноември 2018 г.
Ниво 2: 8 - 9...


Продължава...