Какво прави медиаторът?

 • Медиаторът има неутрална функция. Той не взема страна.
 • Задачата му е да помогне на страните да постигнат взаимно изгодно споразумение.
 • За тази цел медиаторът установява правила и задава въпроси
 • Изслушва позициите и на двете страни
 • Успокоява емоциите и помага да се проведе разговор по същество.
 • Помага на страните да определят проблемните въпроси, за които трябва да бъде намерено разрешение
 • Помага да анализират и подредят по важност интересите си и да намарят общи с тези на другата страна
 • Помага да преценят евентуалните ползи и загуби и да изследват най-добрият и най-лошият вариант на сключено споразумение
 • След това окуражава създаването на творчески и взаимноизгодни решения
 • Помага при изготвянето на споразумението.

Какво не прави медиаторът?

 • Не взема решение по спора вместо Вас или другата страна. Той не преценява правните основания по случая и не определя кой има право, и кой е неизправен. По време на медиацията трябва да се опитате да общувате директно с другата страна, вместо да убеждавате медиатора в правотата на вашия случай.
 • Не взема страна, не дава правни съвети и становища по спора.
 • Не говори с други без вашето изрично разрешение за проведените при медиацията разговори.
.
 • BG
 • EN

Избрано

СВЕТЪТ Е АРС

2017-ТА:
Втора поредна година СВЕТЪТ Е АРС

През април 1976 година едно събитие, получило известност под названието Конференция Паунд,  дава тласък на модерното разбиране за алтернативно решаване на спорове в САЩ - форумът започва дискусия върху тема, която вероятно ще бъде окачествена като „най-голямата реформа в развитието на американската съдебна система”.  Конференцията получава своето...


Продължава...