20
Пон, Май

Доклад относно симптоматичните проблеми в семейното правосъдие и Анализ относно предложен инструмент по проект "Децата на фокус в реформата за съдебната система"

Професионална асоциация на медиаторите в България има честта и удоволствието да представи на Вашето внимание:

Доклад относно  симптоматичните проблеми в семейното правосъдие в неговата част, касаеща деца, и идентифициращ добрите практики на световно ниво в адресиране на така обособените области.Докладът позволява систематично представяне на наличните проблеми и кореспондиращите им добри практики, позволяващи най-ефективното им решение; и

Анализ относно предложен инструмент по проект "Децата на фокус в реформата за съдебната система" и очакванията от успешното му въвеждане.

Анализ с отделните етапи от разработвания инструмент - Вижте като PDF

Доклад за симптоматичните проблеми в семейното правосъдие - Вижте като PDF

____________________________________
ДОКЛАДЪТ И АНАЛИЗЪТ СА ИЗГОТВЕНИ ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0063-С01 „ДЕЦАТА НА ФОКУС В РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Новини

Повече: Новини