21
Нед, Юли

Фокус група по проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“

На 14.11.2021 г. бе проведена фокус-група с родители от уязвими групи относно предизвикателствата, които срещат при постигането най-добрия интерес на детето. Събитието бе част от проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, и изпълняван от „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ) и „Ресурсен център Билитис“ (Билитис) за периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2022 г. Припомняме, че цел на проекта е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства.

Дискусията на фокус-групата бе посветена на различните конфликти, които семействата в най-широк план срещат, и законовите празнини пред решаването им. В обсъждането бяха засегнати специфичните проблеми, пред които са изправени голяма част от живеещите на семейни начала и ЛГБТИ двойките с деца, като освен присъстващите на живо, в дискусията се включиха и онлайн участници.

Част от представените и обсъждани теми бяха:

  • Установяване на произход на детето – начини за придобиване на родителски права при липсваща презумпция за бащинство и последиците от това;
  • Семейни конфликти в двойките, живеещи на семейни начала и ЛГБТИ двойките и ефективни способи за тяхното разрешаване;
  • Уреждането на родителски права, право на личен контакт и издръжка от родител, непризнат за такъв от закона;
  • Възможности за осиновяване на деца;
  • Уреждане на имуществени отношения при липсващ режим на семейна имуществена общност;
  • Наследствени отношения с оглед непризнаването на живеещите на семейни начала и ЛГБТИ двойките за законни наследници;
  • Предизвикателства пред получаването на закрила от домашно насилие;
  • Донорство на органи.

Като едно от най-сериозните предизвикателства пред обезпечаването най-добрия детски интерес беше откроената липсата на адекватно регулиране на семейни отношения и наследствените права в случаите на липсващ брак и напрактика несъществуващите способи за преодоляване на дупките в закона. С оглед на това бе утвърдено разбирането, че алтернативните способи за решаване на конфликти са особено подходящи за подобни случаи, чието достигане до съд се явява невъзможно.

Обсъжданията в групата, ведно с аналитичното проучване, което екипът на проекта „Децата на фокус в разнообразните семейства“ провежда, ще бъдат публикувани скоро в изготвяния Доклад на тема „Най-добрия детски интерес в контекста на съвременните семейни структури и чуждестранните практики за социална интеграция на нетрадиционни семейства“

За повече новини и актуална информация относно проекта следете страницата на ИМЕУС, ПАМБ и Билитис!

Проектът „Децата на фокус в разнообразните семейства“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 50 232 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд „Активни граждани“ – www.activecitizensfund.bg, Втори конкурс за стратегически проекти, Овластяване на уязвими групи.

Новини

Повече: Новини  

Обучения