20
Пон, Май

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА НА МЕДИАТОРИ ИЛИ ПРОВЕДЕНИ МЕДИАЦИИ

1. Относно допустимостта на жалбите по повод работата на медиатор или проведена процедура по медиация:
1.1. Жалба може да подаде всяко лице, което е ползвало услугите на Център ПАМБ.
1.2. Жалбата следва да бъде подадена в едномесечен срок от ползването на услугата.

2. Относно допустимостта на жалбите: не се разглеждат жалби в следните случаи:
2.1. При прекратена процедура по медиация - в случаите, когато страните не са постигнали спогодба;
2.2. При проведена процедура по медиация и подписана спогодба – в случай на неизпълнение на подписаната от страните спогодба;
2.3. При проведена процедура по медиация и подписана спогодба – в слечай на неудовлетвореност от съдържанието на подписаната от страните спогодба;
2.4. Вътрешноорганизационни решения на Център ПАМБ.

3. Относно съдържанието на жалбите: жалбите трябва да бъдат ясни, като съдържат конкретните факти и обстоятелства, поради които жалбоподателят е сезирал Етичната комисия .

4. Жалбата се подава на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място след уговорка по телефона с координатора  на Център ПАМБ. При подаване на жалбата на място за дата на подаване на жалбата се счита датата на проведения предварителен телефонен разговор.

5. Постъпилата жалба се разглежда от Етична комисия на Център ПАМБ, която се състои от един постоянен член – член на УС на ПАМБ, един член – член на ръководството на Център ПАМБ,  и един медиатор или неутрално лице (в зависимост от избрания алтернативен подход за решаване на съществуващ спор) от панела на Център ПАМБ.

6. Комисията излиза със заключение в срок от 30 работни дни от постъпването на оплакването.

 

Кодексът за професионално поведение на медиаторите в Центъра за алтернативно разрешаване на спорове (Център ПАМБ)  очертава етичните и професионални стандарти, а също така и задължителните практики, към които се придържат включените в панела на Център ПАМБ медиатори.  

В случай че страните по спор, които провеждат процедура по медиация в Център ПАМБ, преценят, че установените с този Кодекс стандарти не се спазват, то те биха могли да се обърнат към Етичната комисия на Център ПАМБ и да предизвикат  проверка.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на този кодекс медиацията се дефинира като доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Медиаторите, включени в панела на Център ПАМБ:

 • Вписани са в Единния регистър на медиаторите в България, поддържан от Министерството на правосъдието на България;
 • Преминали са през събеседване и са одобрени от Център ПАМБ;
 • Преминават  ежегодно мнимум 6 допълнителни квалификационни часа, като участват в различни, свързани с медиацията обучения и събития: конференции, кръгли маси, работни комисии, специализирани обучения, включително и в лайф стрийминг на изредените  в началото повишаващи квалификацията срещи и събития.
 • Потвърдили са готовност за сътрудничество, в случай че обърнали се към Център ПАМБ страни са неудовлетворени от предоставените от тях услуги
 1. ИЗБОР НА МЕДИАТОР

Медиаторите от панела на Център ПАМБ декларират, че информацията за техните компетенции и опит, предоставена за панела на Центъра, е вярна и актуална.

Преди да започне процедурата по медиация медиаторите лично информират страните за своя опит и квалификации, правят възможното да представят дейността си по начин и със средства,  които дават вярна представа за медиацията.

Медиаторите уведомяват предварително страните, че при приключване на процедурата по медация те ще бъдат поканени да попълнят обратна връзка – оценка за процеса и за самия медиатор.

Преди  да приемат да водят процедура по медиация, медиаторите провеждат проучвания в разумен обхват, за да определят дали съществува връзка или интерес по предмета на спора, които създават реален или предполагаем конфликт на интереси. Медиаторът се задължава да разкрие всички подобни интереси, преди да получи съгласието на страните да проведе процедурата. Независимо от съгласието на страната, ако медиаторът смята, че връзката или личния му интерес представлява заплаха за способността му да проведе медиацията безпристрастно, медиаторът сам се оттегля от процедурата.

 1. ДОБРОСЪВЕСТНОСТ

Медиаторите приемат да водят процедура по медиация по определен вид спорове, ако преценяват, че притежават  неоходимите компетенции да действат в това си качество. Медиаторите трябва да гарантират, че разполагат с необходимото време, енергия и експертни познания по процедурите и по предмета на спора, за да отговорят компетентно на разумните очаквания на страните.

Медиаторът приема да посредничи между страните, при условие че може да запази своята безпристрастност.

 1. БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, НЕЗАВИСИМОСТ, НЕПРЕДУБЕДЕНОСТ

3.1. Медиаторът е длъжен да посочи всички обстоятелства, които могат да породят у страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, включително и когато медиаторът е лице:

 1. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
 2. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора - предмет на медиацията;
 3. което е било представител или пълномощник на страна по спора - предмет на медиацията;
 4. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност.

3.2. Медиаторът  гарантира своята безпристрастност като подписва декларация за безпристрастност, в която посочва наличието на подобни обстоятелства за всяка процедура, за която е определен, и ги предоставя на страните по спора.

3.3. По време на процедурата медиаторът не следва да проявява предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните, тяхното минало или представянето им в процедурата. Ако в даден момент медиаторът почувства, че не е в състояние да проведе процеса непредубедено, той(тя) следва да споделят своите затруднения и да се оттеглят от процедурата.

3.4. Задължението да се разкриват  обстоятелства, които влияят или биха повлияли върху безпристрастността, непредубедеността и независимостта, е непрекъснато задължение през целия процес на медиация.

3.5. Наличието на връзки или интереси, които потенциално биха могли да засегнат безпристрастността на медиатора или неговата независимост, не означава и не води автоматично до извода, че медиатора е непригоден да действа като медиатор на същите тези страни.

3.6. А/ В рамките на 12 месеца след приключване на процедурата медиаторите не могат да представляват в качеството си на юридически съветници или да приемат работа с която и да е от страните в процедурата по медиация по същия или по същество свързан с разглеждания в процедурата по медиация спор, освен ако всички страни изрично не се съгласят с това представителство. Б/ За целите на тази клауза действието на медиатора по т. 3.6.А като неутрално лице в процедури за разрешаване на други спорове (например като медиатор или арбитър), които включват отделни или всички страни, не се счита за представителство в качеството на юридически съветник.

 1. ПРОЦЕС НА МЕДИАЦИЯ

4.1. Процедура

Медиаторът създава благоприятна обстановка за свободно общуване на страните по спора с цел те да подобрят отношенията си и да постигнат споразумение.

Преди провеждане на процедурата медиаторът информира страните за същността на медиацията и за нейните последици, като се стреми да получи лична увереност и гаранции, че страните в процедурата и техните съветници разбират характеристиките на процеса на медиация, своите роли като страни и съветници, ролята на медиатора, включително неговото задължение да следва принципа на поверителността, както и изпълняемостта на постигнатото споразумение.

Препоръчително е съгласието на страните за участие в процедурата по медиация да бъде закрепено в писмено Споразумение за медиация, освен ако страните или обстоятелствата не диктуват друго.

В хода на процедурата се изяснява същността на спора, уточняват се взаимноприемливи варианти на решения и се очертава възможната рамка на споразумение. При осъществяване на посочените действия медиаторът може да насрочва отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата.

Медиаторите провеждат процедурата, като подхождат равнопоставено спрямо страните. Медиаторът полага усилия, за да гарантира, че всички участващи страни имат адекватна възможност да бъдат изслушани, да бъдат включени в процеса, както и да получат възможността  да потърсят и получат правен или друг съвет преди финализиране на каквото и да е решение.

Медиаторите предприемат разумни стъпки, за да предотвратят всяко неправомерно поведение, което може да обезсили споразумението, постигнато при медиация, или да създаде допълнителни конфликти и да влоши преговорната среда. Задача на медиатора е да се убеди, че страните са постигнали споразумение по собствено желание и съзнателно се съгласяват с всяко решение.

4.2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА

Медиаторът гарантира правото на страните да се оттеглят от медиацията по всяко време (освен ако приложимото законодателство, съдебните правила или договора не изискват друго).

Медиаторът има право да прекрати медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин.

Медиаторите се оттеглят от процедурата по медиация, ако сметнат, че преговорите между страните вървят към постигането на резултат, който – по тяхна собствена проценка – е незаконен или неосъзнаван от едната от страните.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5.1. Медиаторът пази в тайна обстоятелствата, фактите и документите, които са му станали известни в хода на процедурата по медиация.

5.2. При прекратяване на функциите си медиаторът не е освободен от задължението си да пази тайна, свързана с дейността му като медиатор.

5.3. Изключения от принципа на поверителност се допуска в случаите, когато:

 1. това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред;
 2. трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице, или
 3. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.

5.4. В рамките на процедурата по медиация медиаторите обясняват на страните, че това се отнася до всички участници в процедурата, включително и предоставят декларация за поверителност на придружаващите страните адвокати, съветници, експерти и др.

 1. ПРОБЛЕМИ И ЖАЛБИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

6.1 Медиаторите в Център ПАМБ се консултират с УС на ПАМБ и Етичната комисия  относно всякакви професионални или етични дилеми.

6.2  Страна в медиация, която смята, че е имало неспазване на този кодекс, може да активира процеса за оценка на професионалното поведение на включения в панела на Център ПАМБ медиатор.

Този кодекс е вдъхновен от и е основан на:

 • Европейски кодекс за поведение на медиаторите на Европейската комисия (2004 г.)
 • Кодекс за професионално поведение на Международния институт за медиация със седалище в Нидерландия
 • Етични насоки за медиаторите на JAMS
 • Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистърна медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

 

 

ЦЕНТЪР ПАМБ

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯ


Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда за провеждане на процедура по медиация, а именно  образуването, хода и приключването на производството по медиация в Центъра за алтернативно решаване на спорове към ПАМБ – ЦЕНТЪР ПАМБ


Раздел II
Подаване на заявление до Център ПАМБ

Чл. 2 (1) Една или повече страни (физически или юридически лица) могат да подадат Заявление за медиация онлайн чрез www.pamb.info....(наричан за краткост сайта).

(2) С подаването на заявлението Страната се съгласява за провеждане на процедура по медиация в съответствие с правилата на Център ПАМБ.

(3) При подаване на заявлението Страната получава възможност да се запознае с организацията  на  процедурата  по  настоящите Правила.

(4) Всяка от страните по спора може да се свърже с представител на Център ПАМБ на указаните телефони в сайта.

Чл. 3 (1) Заявлението за провеждане на процедура по медиация e  със следното задължително съдържание:

 1. Имената на страната по спора ( алтернативно - наименованието на ЮЛ и имената на представляващия, в случай че страна по спора е юридическо лице);
 2. Постоянен или настоящ адрес на заявителя;
 3. Адрес на електронна поща на заявителя;
 4. Телефонен номер на заявителя;
 5. Информация във вр. с ал. 1, т. 1,2,3,4 относно насрещната страна;
 6. При подало заявление за провеждане на процедура по медиация ЮЛ – упълномощеното лице, което ще се включи процедурата по медиация;
 7. Описание на фактическите обстоятелства по спора;
 8. В какво се състоят исканията на страните.

(2) Страната отбелязва дали спорът  е отнесен към друг орган за алтернативно решаване на спорове или съд.

(3) При подаване на заявлението онлайн, Страната се съгласява да бъде уведомявана за хода на процедурата чрез електронни съобщения, изпратени до посочения адрес на електронната поща.

(4) При подаване на заявлението Страната избира медиатор от Списъка на медиаторите към Център ПАМБ. Всяка от страните може да посочи медиатор и съответно да се проведе процедура по медиация с участието на двама ко-медиатори, като в този случай действат разпордебите на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА МЕДИАЦИЯ към Център ПАМБ /Тарифата/ относно заплащането на медиаторите.

(5) Ако страните не могат да постигнат съгласие за избор на медиатор/и, такъв може да бъде посочен от Център ПАМБ.

(6) Страните могат да направят допълнително запитване  относно личните и професионални качества на медиаторите от медиаторския панел на Център ПАМБ  чрез онлайн платформата.

(7) Ако посоченият от страните или от Център ПАМБ медиатор прецени, че не може да бъде безпристрастен и неутрален, както и когато биха могли да се породят основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, то посоченият медиатор си направи самоотвод.

(8) При условие че в хода на процедурата допълнително се появят обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно безпристрастността и неутралността на медиатора, страните могат да поискат неговия отвод по всяко време на медиацията.

Чл. 4 Страната може да приложи  документи, относими към спора и във връзка с изложените в заявлението обстоятелства, като ги прикачи към онлайн формуляра.

Чл. 5 (1) При подаване на заявлението Страната заплаща необходимите начални такси съгласно Тарифата.

(2) Всички такси се заплащат по банков път по сметка на ПАМБ, указана на сайта.


Раздел III
Допустимост на заявлението за провеждане на процедура по медиация и преценка на спора

Чл. 6  

(1) Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

(2) Медиация се провежда и в случаи, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

Чл. 7 (1) При подаване на заявление чрез онлайн платформата на Център ПАМБ същото се разглежда от администратор.

(2) В Център ПАМБ се извършва преценка  във връзка с чл. 6 от настоящите Правила, а също така дали конкретният спор е подходящо да бъде разгледан чрез медиация. Срокът за обработка на заявлението е  пет работни дни.

(3) След одобряване на заявлението  администраторът изпраща Покана до насрещната страна, ако заявлението е подадено само от едната страна. Администраторът може да се свърже и по телефона със съответната страна.

(4) След получаване на съгласие от двете страни за започване на процедура по медиация Администраторът приканва страните да одобрят името на медиатора/имената на медиаторите и да насрочат  първа обща среща (онлайн или офлайн).

(5). Администраторът изпраща на страните Споразумение за започване на процедура по медиация, което следва да бъде подписано от всяка една от страните към датата на първата обща среща по медиация или по време на самата първа обща среща.

(6) За начало на процедурата по медиация се счита деня, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването на процедурата,  а когато липсва изрично съгласие - денят на първата среща на всички участници с медиатора.

Чл. 8 Процедурата по медиация не може да продължи повече от 6 месеца. За времето, през което страните участват в процедура по медиация, давностните сроковете спират да текат, а при заведено съдебно дело страните могат да отправят молба пред Съда за спиране на съдебното производство.


Раздел IV
Започване на процедура по медиация

Чл. 9  Срещите между страните и медиатора от Център ПАМБ  се осъществява онлайн или присъствено в офис на ПАМБ или на друго уговорено място.

Чл. 10 (1) Медиаторът получава от Администратора заявлението на Страната/ите и приложените документи.

(2) На първата обща среща  медиаторът разяснява на страните:

 1. споразумението за започване на процедурата по медиация и приканва страните да го подпишат, в случай че то не е подписано вече;
 2. информира страните относно същността на медиацията, принципите и нейните последици;
 3. информира страните за хода/етапите на процедурата;
 4. информира за възможността да се провеждат отделни срещи с всяка от страните;
 5. предоставя Декларация за безпристрастност;
 6. представят се участниците в процедурата по медиация извън страните (адвокати, консултанти), в случай че такива ще вземат участие в процедурата;
 7. проверява пълномощията на представителите на всяка страна, в случай че такива участват в процедурата;
 8. приканва третите лица, участващи в процедурата по медиация, да подпишат Декларация за поверителност

 

Чл. 11 (1) Медиаторът съдейства на страните за изясняване на същността на спора като структурира и подпомага преговорния процес между страните:

 1. Дава думата на всяка от страните да изложи своето становище;
 2. Задава уточняващи въпроси относно неизяснени факти и обстоятелства;
 3. Установява и посочва безспорните факти по спора;
 4. Обобщава фактите и анализира спора;
 5. Изследва интересите на страните на общи и отделни срещи;
 6. В отделните срещи спазва поверителност по отношение на споделените факти и интереси;
 7. Помага на страните да открият взаимните си или доближаващите се интереси, като уважава мнението на всяка една от тях и изисква уважение от тях;
 8. Спомага на страните да генерират варианти на решения и да изберат взаимно приемливо за тях решение.
 9. Медиаторът създава благоприятна обстановка за свободно общуване на страните по спора и равна възможност да изложат своята гледна точка по възникналия спор.

(2) Медиаторът няма право да дава правни съвети на страните по спора.

Чл. 12. Когато прецени, че спорът е изяснен от фактическа страна и от гледна точка на интересите на страните, медиаторът подпомага страните да очертаят възможната рамка на споразумението между тях, като посочва задължителните компоненти от състава на споразумението, но не и съдържанието на споразумението между страните по спора.

Чл. 13. (1) Процедурата по медиация може да се спира:

 1. по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 2. при смърт на медиатора;
 3. при оттегляне на медиатора до заместването му с друг.

            (2) Всяка страна има право еднократно да поиска спиране на процедурата по медиация за срок не по-дълъг от една седмица, след изтичането на който процедурата автоматично се възобновява.

Чл. 14. (1) Процедурата по медиация се прекратява:

 1. при непостигане на споразумение;
 2. по взаимно съгласие на страните;
 3. при отказ на една от страните;
 4. при смърт на страна по спора;
 5. при прекратяване на юридическото лице – страна по спора;
 6. с изтичане на 6 месеца от началото на производството;
 7. в случаите, при които собствената преценка и етика на медиатора го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин.

(2) Съгласието на страните за прекратяването на процедурата трябва да бъде изразено ясно и недвусмислено чрез подписването на протокол за прекратяване.

(3) Процедурата  по медиация се прекратява без правни последици за страните.

Чл.15.  Медиаторът не носи отговорност, ако страните не постигнат споразумение.


Раздел V
Споразумение

Чл. 16. (1) При постигнато съгласие между Страните за начина на решаване на спора се изготвя  Споразумение в писмена форма.

(2) Споразумението съдържа:

 1. Датата и мястото, на която е било постигнато;
 2. Имената на страните и техните адреси;
 3. В какво се състои съгласието на страните;
 4. Името на медиатора;
 5. Датата на започване на процедурата;
 6. Подписи на страните.

 

(3) Проектът на споразумение няма обвързващ характер и не поражда ефекта на крайното споразумение между страните, докато не бъде подписано от страните.

(4) Медиаторът не носи отговорност за неизпълнение на споразумението.

(5) Страните могат да заверят нотариално споразумението.

Чл. 17. (1) Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в производството.

(2) Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили.

(3) Нищожно е споразумението, което противоречи на закона или го заобикаля, както и когато накърнява добрите нрави.

Чл. 18. (1) Център ПАМБ  води регистър на проведените процедури по медиация. В регистъра се вписват  имената на страните, имената на медиаторите, участвали в процедурата, датата на началото и датата на прекратяването на процедурата, брой отделни и общи срещи, постигнато ли е споразумение. Регистърът НЕ съхранява споразуменията. Всички екземпляри от подписаните споразумения остават в страните.

(2) Медиаторът може да съставя работни Протоколи за проведени медиации, в които се указва датата на проведената медиация, продължителността, а при съгласие и на двете страни – може да бъдат записани достигнатите договоренности към датата на проведената среща или въпроси за обсъждане в бъдеще.

(3) Център ПАМБ събира формуляри за обратна връзка от Страните при приключили производства по медиация.

(4) Оплаквания срещу действия на медиатори  се подават до Етичната комисия на Център ПАМБ, като в оплакването се посочва с какво е нарушен Етичния кодекс на медиаторите в Център ПАМБ. Комисията на свое заседание разглежда всяко конкретно оплакване, като може да поиска от страните допълнителна информация и взема решение. Страната, подала оплакването, и медиатора се уведомяват своевременно.

Изтеглете в WORD

Новини

Повече: Новини