7-10 май 2014, Дворец на мира, Хага, Холандия

Уважаеми колеги - адвокати, медиатори, юридически експерти,
от 7 до 10 май 2014 година в известния Дворец на мира в Хага ще се проведе Конференция  „Европейски юристи и отвличанията на деца от родители“ (LEPCA  - Lawyers in Europe on Parental Child Abduction).

Конференцията предоставя уникалната възможност за експертен разговор върху практиките и прилагането на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г. Програмата е фокусирана върху нуждите на юристи, медиатори и адвокати, които работят в тази област или желаят да получат допълнителна специализация.

Повече информация за програмата: http://www.lepca.eu/en/conference/programme.html

За регистрация: http://www.lepca.eu/registration.html

Двете водещи организации по финансирания от Европейската комисия проект LEPCA Center IKO (Холандия) ще се радват да ви посрещнат в Хага. Към тях се присъединява и Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), която е асоцииран партньор при изпълнението на проекта.

Новини чрез нашия партньор Националния комитет в България на Международната търговска камара

Студенти по бизнес и право от целия свят ще се състезават в най-голямото „образователно” събитие на годината на Международната търговска камара(ICC) – състезанието по търговска медиация, което се провежда в Париж  в периода 7 – 12 февруари 2014.

66 университета – от Орхус до Варшава, са заявили участие в 9-тото по ред ICC състезание по медиация. Това състезание спечели изключителна популярност след своето първо „издание“ през 2006 година, когато участваха само 10 отбора – днес, от  представените  42 държави, сред които Бахрейн, Кения, Тринидад и Тобаго и др., в битката се включват за първи път и нови висши учебни заведения.

Повече от 5 дни ще продължи напрегнатото състезание, студентите ще проверят своите умения на медиатори в поредица от симулирани търговски медиации.   Всички те са разработени въз основа на действителни спорове  -  от спорове за трансфер на футболист до унищожаването на реколти от рояци скакалци. И точно както в реалния живот, участниците ще прилагат новите Правила за  медиация на Международната търговска камара, които  от 1 януари 2014 година замениха  правилата за Доброволното алтернативно разрешаване на спорове на  ICC.

"Състезанието по медиация на ICC дава на студентите от целия свят възможност да видят как най-добрите медиатори работят при реални трансгранични спорове. Ние мотивираме едно ново поколение добре обучени медиари , сподели Хана Тумпел, старши съветник и директор на Международния център за АРС на ICC. В добра позиция да организира подобно събитие, това е структурата, която прилага новите Правила за медиация на ICC и предлага широк спектър от услуги за уреждане на спорове“ .

С включването на много от водещите в света търговски медиатори, които  помагат да се състои събитието и ще участват на доброволни начала като съдии и медиатори, а също така и с присъствието на отборите, съставени средно от четирима състезатели, участниците в събитието ще надхвърлят 600 души.

Един такъв доброволец е Джеф Шарп, търговски медиатор, член на колегията  в Нова Зеландия и член на Тухла Съдебните палати в Лондон, който бе медиатор на финала на конкурса през 2012 г., а сега работи в целия Азиатско-тихоокеанския регион и в Близкия изток. Г-н Шарп заяви: "Този прекрасен конкурс прерасна в най-важния форум от световен мащаб за разговор между практиците на търговската медиация, които се събират всяка година в Париж, за да се изявят като медиатори и оценители."

В рамките на Седмицата на медиацията през 2014 година в Париж ще се състои и  Първата международна кръгла маса по медиация –на 6 февруари, един ден преди старта на състезанието. Тази кръгла маса представлява уникален форум за практиците медиатори и теоретиците на АРС да обменят информация за най-добри практики и нови техники.

Седмицата на медиацията е само едно от събитията в областта на медиацията, които ICC ще проведе през 2014 тодина. Сред тях са серия разнообразни регионални събития, чрез които ще бъдат популяризирани новите Правила за медиация ICC, непосредствено клед тяхното представяне в Париж през 2013 година. Скоро ще бъде оповестена по-пълна информация за датите и местата.

За повече информация за Седмицата на медиацията на IC: http://www.iccwbo.org/training-and-events/competitions-and-awards/mediation-week/

Допълнителна информация за Правилата за медиация на ICC:http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/mediation/introduction/

Ако желаете на видите видеото на Geoff Sharp, който споделя своето мнение за приноса на състезанието за развитието на младите и медиацията като услуга, посетете: http://www.iccwbo.org/News/Videos/2014/ICC-Mediation-Week-testimonials-Geoff-Sharp/

За Международната търговска камара (ICC)

ICC е най-голямата и представителна бизнес организация в света. Нейната глобална мрежа обхваща повече от  6 милиона компании, търговски камари и бизнес асоциации в повече от 130 държави, които „покриват“ всички сектори на частния бизнес. Световна мрежа от национални комитети информира Международния секретариат в Париж за националните и регионални бизнес  приоритети.

За повече информация: www.iccwbo.org

Списък на университетите участници - изтеглете от тук.

Европейският парламенте открит за предложения и идеи, които ще дадат тласък в развитието на медиациятапо граждански и търговскиспорове.За тази целе подготвен въпросникс наименование Оценка на въздействиетонаевропейската Директивата относно медиациятаи проучванена възможните законодателнии незаконодателнимерки за насърчаванеизползването на медиациявдържавите членки на ЕС. Въпросникът е на разположениена адрес:

http://www.surveygizmo.com/s3/1382928/Questionnaire

Европейският парламент планира в края на ноември 2013 година да изготви доклад въз основа наотговорите на въпросника.Въпросникът отнема по-малко от 10 минути, състои се от въпроси,предложени са варианти на отговори, както и решения, които трябва да се степенуват според тяхната уместност.

ПАМБ ви кани да попълните въпросника, а също така и да препратите линка да всеки, който смятате, че проявява интерес и е готов да допринесе за подобряване на политиките на ЕС в областта на медиацията.

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) организира своето първо специализирано обучение за алтернативните подходи при решаването на потребителски спорове на 2 юли. Обучението бе структурирано в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 27.03.2007, в която е определена програмата минимум за допълнително обучение по специализирана медиация на сертифицираните медиатори. Организирано с участието на експерти от мрежата на Европейските потребителски центрове в България и от Комисията за защита на потребителите, програмата на обучението включваше основни аспекти, свързани с потребителските спорове, а също така засегна и Директива  2013/11/EС за алтернативно решаване на потребителски спорове

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:BG:PDF

и Регламент (EС) No 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:BG:PDF

Двата документа са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 18.6.2013 и са влезли в сила на двадесетия ден от датата на тяхното публикуване, а именно – 8 юли.

Въпреки че приложното поле на тези два взаимносвързани и допълващи се законодателни инструмента обхваща всъщност само част от възможните спорове между бизнеса (на търговците) и физическите лица  (на потребителите), очаква се алтернативните способи за решаване на спорове в своята цялост и медиацията в частност да получат силен тласък в развитието си.

Предстоящото транспониране на Директива 2013/11/EС в националните законодателства на държавите членки трябва да приключи до 9 юли 2015. Възникват много въпроси:

 • Какво означава “добре функционираща” инфраструктура за алтернативно решаване на спорове? Държавите членки следва да изпълнят своето задължение за улеснен достъп на потребителите до алтернативни процедури, както и да гарантират, че споровете, които попадат в обхвата на Директивата и в които участва търговец, установен на тяхната територия, ще бъдат отнесени към структура за алтернативно решаване на спорове (АРС). Те могат да разчитат включително и на АРС структури, установени в друга държава-членка (регионални, транснационални или паневропейски структури). Това отново извежда на преден план дискусиите за  единните стандарти, унифицираните процедури и синхронизираните системи (или синхронизираните “инфраструктури”).
 • Какви са индикаторите за „качествена структура за алтернативно решаване на спорове“ – дали това означава институционален капацитет на организацията и физически лица, които работят в нея, с високи експертни умения? Какви се измеренията на тези „високи експертни умени“, на независимостта и на безпристрастността?
 • Създаването на единна платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОРС) на равнището на Съюза, откъдето жалбите ще се препращат към компетентната да разгледа спора АРС структура, предполага обработка на информацията, за да може информацията за случая да се „трансферира” към специализирания „доставчик на услугата”, т. е към компетентната структура. Да, наличието на качествени структури за АРС из целия Европейски съюз е предусловие за надеждното функциониране на ОРС платформата, но съществуват ли наистина качествени структури в страните, в които медиацията повече се дискутира, отколкото практикува. И как тези структури биха могли да се самоподготвят за новите изисквания. Алтернативата – държавна централизация с произтичащите от това негативи.
 • Кой и какъв ще бъде “компетентния орган”, който ще квалифицира и ще преценява дали  дадена организация за решаване на спорове може да бъде нотифицирана като АРС структура, попадаща в обхвата на Директивата.

Ред е на АРС общността (и в частност на медиаторската общност) да предложи на политиците адекватни идеи за транспониране на Директивата. Междувременно АРС структурите трябва да пристъпят към последователна работа, за да приведат своята собствена структура и да повишат собствената си компетентност в съответствие с   изискванията на Директивата.

ПАМБ ви кани на дискусия. Въпреки че транспонирането на Директива 2013/11/EС е въпрос на национални подходи, самата нейна идея да подпомогне развитието на   Единния европейски пазар и да укрепи доверието на потребителите във вътрешния пазар предполага необходимост от координация и дискусия в сред практиците в тази област.

В периода 18-20 април 2013г. в Братислава, Словакия се проведе четвъртата конференция на EMNI /European Mediation Network Initiative/, в програмата на която имах честта да участвам като лектор.

Конференцията беше организирана под егидата на кмета на Братислава и открита с официална церемония в кметството. Представени бяха медиатори от 18 европейски държави в това число Словакия, Словения, Хърватска, България, Германия, Холандия, Финландия, Франция, Великобритания,  Италия, Чехия, Австрия и др. Участваха също представител на Съвета на Европа, както и ръководителят на представителството на Европейската комисия в Словакия.

Програмата на конференцията беше наситена с различни презентации и  уъркшопи на  теми свързани с медиацията, които се провеждаха едновременно на три различни места.  /Програмата на конференцията е налична тук: http://www.mediationbratislava2013.eu/?a=4th_emni_conference&b=program /

Макар да участвах на конференцията в лично качество, имах възможност да споделя за някои от проектите, изпълнявани от ПАМБ. След презентацията  много от участниците проявиха интерес към усилията ни за популяризирането на медиацията в България, както и към дейността на ПАМБ и изпълняваните от нас проекти. Благодарение на работата на целия екип на ПАМБ имах удоволствието с гордост да отговарям на тези въпроси и да споделям опита ни. Приемам това като признание за работата на целия екип  и искрено благодаря на всички, които са или са били през годините част от него, както и на всички, които ни подкрепят.

Друг радващ факт от конференцията е, че другият български представител на конференцията също е обучен от ПАМБ.

Любка Василева

Проект  „Европейски юристи  и отвличанията на деца от родители” е фокусиран върху приложението на Хагската конвенция от 1980 г.  Финансиран е от Европейската комисия, като реализацията на идеята стартира в началото на 2013 година и ще получи своя завършек в средата на  2014 година.

Проектът е разработен от Centrum Internationale Kinderontvoering – Холандия (водеща организация), и от MiKK – Германия. Асоциирани партньори са още  8 неправителствени организации и кантори от различни държави членки: Професионална асоциация на медиаторите в България,  Dierckx & Eugene – Белгия,  Cabinet Chauveau – Франция, Pontecorvi Mannaerts & Triboldi – Италия,  ITAKA – Център за изчезнали хора, Полша, Focus -  румънски център за изчезнали и сексуално експлоатирани деца – Румъния,  Todavie Grupo Asesor – Испания,   Advokaten Catharina Tholin AB  - Швеция и Brehtertons – Великобритания.  

Високото експертното ниво на предвидените при изпълнението на проекта разработки и дейности ще бъде подкрепено от Консултативен съвет, начело със съдия Хавиер Форкада Миранда от Испания.

Проектът започва с проучване, чиято цел е да очертае националния опит при превенцията, решаването на спорове чрез медиация и съдебните практики в случаите на отвличания на деца от родители. Резултатите ще очертаят панорамна картина на приложението на Хагската конвенция от 1980 година и на европейското законодателство по отношение на отвличанията на деца от родители.

Върху събраните от проучването данни  ще се дискутира в работните групи по време на международната конференция, която ще се проведе на 8, 9 и 10 май 2014 година в Хага.  Европейската конференция ще бъде първия по рода си форум за адвокати по семейно право, а също така и за представители на други юридически професии, които имат интерес към проблематиката. Целта е да се обменят добри практики, а също така да се създаде и европейска платформа на адвокати, които са се специализирали при решаване на спорове за отвличания на деца.

След конференцията и въз основа на резултатите от проучването ще бъде изготвен и публикуван доклад, който ще бъде предоставен на Европейската комисия в подкрепа на политиките в тази насока.

Отбори на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Нов Български Университет представиха достойно България на състезанието по международна търговска медиация. Състезанието се организира от Международната търговска камара за VIII поредна години в Париж. Събитието се проведе в периода 08 - 13.02.2013 г. и събра над 500 студенти, адвокати, медиатори и академици от цял свят.

Въпреки своя интегриращ състезателен елемент, събитието не противопоставя един на друг отделните 65 университетски отбора. Напротив, основна задача на състезанието е да повиши познанията по медиация и практическите умения за водене на преговори сред студентите и практикуващите юристи, като в дългосрочен план осигури разпространението на алтернативните способи за извънсъдебно решаване на спорове. Моделът, който състезанието следва, е разиграването на конфликтна ситуация, в която два различни отбора влизат съответно в ролята на адвокат и изпълнителен директор на две отделни дружества, намиращи се в конфликт. За медиатор, подпомагащ страните в решаването на конфликта се определя професионаист с дългогодишна практика в сферата на международните / национални конфликти. В рамките на предоставените 90 минути двата отбора се опитват да обследват взаимните си интереси, да разберат причините, довели ги до настоящата ситуация, и да генерират креативни начини за решение. Съдии (отново професионални медиатори със задълбочена практика в областта) оценяват именно възможността и уменията на отделните участници да защитават и преследват дългосрочните планове на дружествата, които представляват. С оглед това всеки отбор е получил предварително казусите, описващи фактологията на проблема и конфиденциалната информация, специфична за отделните страни. Подготовката за състезанието включва и изработването на медиационни планове, в които всеки отбор определя своята BATNA (най-добра алтернатива до постигнато споразумение), WATNA (най-лоша алтернатива до постигнато споразумение), дългосрочните интереси на страните, стратегия относно провежданата медиация и т.н.

Надпреварата има няколко измерения: от една страна тя представлява състезание между отделните университетски отбори по отношение качествата и уменията на участниците да осъществяват и подпомагат процедурата по медиация, от друга – тя представлява и състезание между отделните треньори/професионалисти относно уменията им да предадат на своите състезатели задълбочени познания за най-ефективните и иновативни техники за справяне с конфликтни ситуации.

 

България прави своето участие в най-престижното състезание по международна търговска медиация за 2-ра поредна година. През 2012 г. Юлия Раданова и Мая Стоянова представиха Софийския университет „Св. Климент Охридски”, като по време на своя дебют успаха да надвият всеки един от университетите, срещу които се изправиха,  и така класираха отбора на престижното 26-то място сред всички 66 отбора. Тази годината Юлия и Мая се завръщат като треньори съответно на Софийския университет в състав Дима Александрова и Георги Иванов и на Нов Български Университет, представени от Мария Илиева и Мила Николова. Участниците на България показаха завидни умения в подхода си към конфликта и неговото овладяване, определянето на тънката линия между правна аргументация и бизнес целите на спорещите страни. Срещите с представители на университети от САЩ, Израел, Бразилия, Индия и т.н. затвърдиха увереността на състезателите, че правната аргументация е само основата за бързи, ефективни и печеливши решения, от които бизнесът има нужда днес и сега.

Едно е ясно – догодина българските отбори ще са 3. 3 отбора в  3-та година от участието на България в състезанието. Звучи интересно и пердизвикателно.

2 български отбора на състезание по медиация в международната търговска камара 

(Период на изпълнение 01.06.2011 – 30.11.2012)

Проект „Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове” (Euro Net Mediation) подкрепя приоритетни политики на Европейския съюз и има за цел да подобри контактите, обмена на информация и  изграждането на функциониращи мрежи между правните, съдебните и административните органи и представителите на юридическите професии, включително чрез обучения, за да се постигне по-добро взаимно разбиране между тези органи и професионалистите.

Проектът беше изпълнен от Професионалната асоциация на медиаторите в България, Integrierte Mediation e. V.  – Германия и Европейската асоциация на съдиите за медиация (GEMME) и получи директно финансиране от Европейската комисия.

РЕЗУЛТАТИТЕ

 • Създадени са действителни и работещи контакти между  17  асоциации за медиация от 12 европейски държави;
 • Подготвени са специфични обучителни методологии и програми за обучения по трансгранична медиация, разработени в съответствие с нуждите на заинтересованите страни и потребителите;
 • Изпълнени са обучения в България и Германия за представители на юридическите професии с общ брой на обучените над 230 човека;
 • Проведени са информационни семинари в България, Германия и Франция за популяризиране на преимуществата на медиацията;
 • Създадена е активна платформа за реално провеждане на трансгранични процедури по медиация;
 • Организирана е Международна конференция в България, в която се включиха 147 участника от България и 61 участника от 18  европейски държави. Лектори бяха утвърдени имена от политическите и експертни среди, хора, които могат да влияят върху процесите в тази област.

ЗАЩО МЕДИАЦИЯ И ЗАЩО СЕГА

Свободното движение на хора, стоки и услуги неизбежно повишава и потенциалния брой на трансграничните съдебни спорове. ЕС е приел редица мерки и се стреми да гарантира на своите граждани възможността да се обърнат към съдилищата и властите във всяка от държавите-членки, така както биха направили това в собствената си страна. През последното десетилетие на европейско равнище са приети повече от 20 законодателни инструмента в тази посока.

Съществена роля за улесняване на разрешаването на трансгранични съдебни спорове имат и някои алтернативни методи, сред които медиацията.

Данните от финансирано от ЕС проучване сочат, че когато не се използва медиация, в ЕС се губят средно между 331 и 446 допълнителни дни, като допълнителните съдебни разходи варират между 12 471 и 13 738 евро на дело.

 

За повече информация вижте www.mediation-net.eu

 

 

 

На 29 ноември 2012г. в Waldorf Hilton в Лондон се състоя церемонията по връчването на двугодишните награди на CEDR за високи постижения в областта на алтернативното разрешаване на спорове. CEDR  - най-престижната независима организация в областта на бизнес медиацията и обученията във Великобритания, организира това събитие от 20-години насам за да отличи работата на професионалистите в сферата на алтернативното разрешаване на спорове – както във Великобритания, така и на международно ниво.

Тази година събитието събра над 200 души от правните и бизнес среди от Великобритания и множество европейски държави. Наградите бяха в следните 6 категории:

 • За високи постижения в областта на алтернативното разрешаване на спорове и конфликти – наградата получи my I deposits за създадената от тях Схема за защита на депозитите на наемателите, която включва в себе си процедура за разрешаване на спорове по алтернативен път със специално разработен от компанията дизайн за нейното провеждане;
 • За иновации в АРС и гражданското правосъдие с двама носители на наградата – съдия Средан  Симак от Република Хърватска и на Групата за търговска медиация, Обединено кралство. (Съдия Симак беше лектор на Международната конференция „Европейска мрежа за медиация – сътрудничество, стандарти, технологии”, която се проведе в София на 1-2 ноември 2012 г. в рамките на проект, изпълняван от ПАМБ и директно финансиран от Европейската комисия.)
 • За висока експертиза в алтернативното разрешаване на спорове – на Джеф Лойд за неговата работа по разрешаването на данъчни спорове към Митниците и данъчните служби на Нейно Величество;
 • За обучител в алтернативно разрешаване на спорове – на Джон Бранд и Фелисити Стедман за тяхната работа в Африканския център за разрешаване на спорове към Университет Стеленбош, Южна Африка;
 • За най-добър медиен или комуникационен продукт – за филмовата серия „Инициатива за корпоративна социална отговорност”, произведен от  M-RCBG (достъпът до филма е свободен на  www.BASESwiki.org), а също така и за третото издание на „АРС – принципи и практики” на Хенри Браун и Артур Мариот.
 • Наградата  за есе „Тони Къртис” за млади професионалисти – на Джули Ан МакКафри.

Наградените бяха излъчени от  22 номинирани специалисти в областта на медиацията, сред които и Севдалина Александрова, финалист в категорията „Обучител в алтернативно разрешаване на спорове”. Номинацията е признание за българската активност в обученията по медиация, за високото им качество, а също така и за популяризирането на търговската медиация чрез тях.

Номинацията е признание и за усилията на Професионалната асоциация на медиаторите в България в сферата на обученията и разпространението на медиацията. През пролетта на 2012 г. екип на CEDR проведе обучение за обучители на екипа от обучители на Професионалната асоциация на медиаторите в България. Този тип обучение за опитни обучители, проведено в 10 държави в Европа, имаше за цел да способства за уеднаквяване на практиките и повишаване на стандартите на обучение по медиация в Европа. Обучението послужи като отправна точка за посочването на българската номинация за наградите на CEDR.

Повече информация за събитието можете да видите тук:

http://www.cedr.com/news/?401

http://www.cedr.com/skills/flyer/?id=340

http://www.cedr.com/news/?404

Центърът получи голямо признание за успешните си резултати през 2011г., продукт от плодотворното съдтрудничество на съдии, съдебни координатори, медиатори и адвокати

На 13 февруари 2012г. на годишното общо събрание на Софийски Районен съд за пръв път като част от официалния доклад бяха включени резултатите на Центъра за спогодби и медиация към съда. Нещо повече – лично по инициатива на председателя на съда съдия Красимир Влахов беше отделено специално внимание на Центъра и бяха поканени медиатори, които да представят успешната му работа пред присъстващите магистрати.

Албена Комитова и Севдалина Александрова представиха работата на Центъра като представители на Професионалната асоциация на медиаторите (ПАМБ) в България, която подкрепя Центъра от самото му начало, а понастоящем и чрез проекта „Медиация и съдебна власт – успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги”, подкрепен финансово от Фондация „Америка за България”, и изпълняван от ПАМБ.

На общото събрание присъстваха над 100 магистрати от съда, както и министърът на правосъдието, председателите на други съдилища, сред които на Върховния касационен съд, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд, както и членове на Висшия съдебен съвет. Освен, че привлече вниманието към темата за медиацията и работата на съдебния Център, това събитие показа и изричната подкрепа на ръководителите в съдебната система за медиацията.

Софийски Районен съд е първият съд в България и един от първите в Европа, вложили сериозни усилия в разработването на Център за спогодби и медиация. Неговият пример е вече известен и в Европа, специално отбелязан в резолюция на Европейския парламент, посветена на приложението на Директива 2008/52/ЕО. Този модел привлича вниманието и на други български съдилища, които показват висока мотивация и степен на готовност да последват този модел.

Успешните резултати на Центъра за спогодби към СРС се дължат на сътрудничеството между съдиите, които го подкрепят и препращат случаи, медиаторите, които работят със страните за разрешаването им, адвокатите, които подпомагат значително процеса на споразумяване, и съдебните координатори, които организират процеса в улеснение на страните и съдиите.

Повече за конкретните резултати на Центъра можете да изтеглите оттук.

 

Още статии ...

Новини

Повече: Новини  

Обучения