20
Пон, Май

ПАМБ с нов проект от Европейската комисия:

“ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО – ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ В СЕМЕЙНОТО ПРАВОСЪДИЕ ОТ УЧАСТНИЦИ В СЕМЕЙНОТО ПРАВОСЪДИЕ. ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПРИ ОТВЛИЧАНИЯ НА ДЕЦА ОТ РОДИТЕЛИ”

Проект „Protecting the Child - European Conference for Family Justice Practitioners by Family Justice Practitioners to Improve Cooperation in Cases of Parental Child Abduction“ е разработен от  Федералната асоциация за медиация – Германия, която е и водеща организация при изпълнението на проекта. ПАМБ участва като пълноправен партньор  заедно с Международната контактна точка за закрила на детето от Холандия и Viešoji įstaiga Mediacijos institutas от Литва. Асоциирани партньори по проекта са  Съюза на българските съдии,  Федералната служба за правосъдие – отдел  2 на Германия и Съдебната службата за международно семейно правосъдие на Англия и Уелс на Великобритания.

Проектът е насочен към съдии, адвокати, медиатори, експерти, включително и длъжностни лица от националните власти, които се занимават със случаи на международни отвличания на деца от родители. При изпълнението на проекта ще бъдат привлечени теоретици на правото, които ще разработят преглед на законодателството – регламенти, директиви и пр., на основата на които може да се осъществи съдебното сътрудничество,  координацията на националните институциите и техническите инструменти, с които те разполагат, за да правоприлагат.

Централна за проекта е предвижданата конференция, която /по своя замисъл/ преодолява разбирането за провеждането на форум, при който се презентира създаден вече научен продукт. В конкретния случай самият форум се превръща в място, където ще се създаде експертиза и  ще се установят контакти.

Особено внимание обръща на разработката на обучителен казус – модел, който ще бъде водещата нишка в обсъжданията по време на конференцията и в курса за електронно обучение. По случая ще бъдат създадени различни сценарии (варианти). Идеята е при  решаването на казуса да бъдат „ангажирани” (и съответно представени)  национално различните аспекти на съдебните производства и необходимото международно сътрудничество.

Сценарийно разработеният казус ще бъде повтаряща се тема на конференцията. Всички групи ще работят върху него, но всяка работна група ще се фокусира върху различен правен аспект от казуса.

Презентациите и семинарите на конференцията ще бъдат документирани чрез видео и текстови запис. Материалът ще бъде преструктуриран, за да се използва за разработване на курс за електронно обучение на тема "Възможни решения и варианти за сътрудничество в случаи на незаконно прехвърляне или задържане на дете от родител”. Курсът ще бъде разработен на английски език, а също така частично и на холандски, френски, български, литовски и немски езици. Потребителите ще трябва да се регистрират и да докажат професионален интерес, за да получат достъп.

Новини

Повече: Новини