21
Нед, Юли

Опит

Професионалната асоциация на медиаторите в България е първата обучителна институция, одобрена от Министерството на правосъдието.


Номер на заповед за одобряване
ЛС-04-900/28.01.2007


Организацията има устойчив обучителен екип. Сред членовете на екипа са експерти с юридическо образование, психолози, инженер, журналист. Членовете на екипа са преминали през редица обучения за допълнителна квалификация:

 • Обучители на ПАМБ са сертифицирани като медиатори и обучители по медиация въз основа на международни стандарти за обучение в рамките на Проект за реформа в търговското право (2 обучители).
 • Имат специализация по търговска медиация в Съфълк Лоу Скуул в Бостън и в Харвард (2 обучители).
 • Участвали са в изработването на Закона за медиацията и Наредбата по прилагането му.
 • Участвали са в създаването и управлението на първите центрове за търговска медиация в София и Стара Загора.
 • Преминали са през обучение за обучители, организирано от Center for Effective Dispute Resolution (CEDR), най-престижната организация за провеждане на медиации и обучение по медиация в Европа (5 обучители);
 • Преминали са през обучение за обучители, организирано от International Development Law Organization (IDLO) със седалище Рим, Италия (2 обучители).
 • Участвали са в множество семинари и обучения по медиация за получаване на правоспособност, за информиране на заинтересовани групи - търговски компании, адвокати, общини, съдии, както и кампании за популяризиране на медиацията.

ПАМБ е обучила 400 от сертифицираните медиатори в България. Не по-малко от 300 лица са преминали също през допълнителни обучения от присъствен тип. ПАМБ е провеждала обучения и сред съдии.

ПАМБ разработва програми и предоставя обучения в съответствие с потребностите на възложителите.

ПАМБ е участвала и изпълнявала следните проекти:

 1. „Да се разберем – програма на Софийски районен съд за развитие на алтернативните методи за разрешаване на спорове” (януари 2009 – октомври 2009, донор USAID и Балканския тръст за демокрация);
 2. „Медиация и съдебна власт – успешно сътрудничество за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги” (януари 2012 – юни 2012, донор Фондация Америка за България);
 3. „Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове” , водеща организация (юни 2011 – ноември 2012, донор Европейската комисия);
 4. „Съдиите и алтернативните подходи за разрешаване на спорове”, асоцииран партньор на ADR - Италия, (2011 – 2013, донор Европейската комисия),
 5. LEPCA – Европейски юристи за проблемите на международното отвличане на деца от родители, асоцииран партньор на International Child Abduction Center – Холандия (2013 – 2014, донор Европейската комисия)
 6. проект "Децата на фокус в реформата на съдебната система" № BG05SFOP001-3.003-0063-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)-2019-2020
 7. в периода 2016-2020г. ПАМБ е сред учредителите и активно работи по първата онлайн платформа за решаване на потребителски спорове www.nais.bg

ПАМБ поддържа сайт, чиято функционалност предоставя възможност за провеждане на онлайн процедура по медиация:

http://mediation-net.eu/

В рамките на проект „Европейска мрежа на медиатори за решаване на трансгранични спорове“ ПАМБ създаде и поддържа мрежа от организации, които прилагат на практика различни инструменти за алтернативно разрешаване на спорове.

 

Новини

Повече: Новини  

Обучения