Формуляр за обратна връзка

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Този формуляр за обратна връзка ще ви отнеме 10 минути за попълване

При завършване на всяка процедура медиаторите отправят покана към участниците в процедурата да попълнят тази форма за обратна връзка. Попълнената от Вас форма:

  • Ще подпомогне бъдещите страни да получат по-добра информация за работата с този медиатор.
  • Ще информира медиатора за начина, по който сте възприел/а процедурата, свързана с вашия случай, неговата ефективност и как е постегната.
  • Ще подпомогне рецензента, който изготвя специален дайджест за практиката на този медиатор, задължителен за включените в панела на Център ПАМБ медиатори.

Медиаторската задача е предизвикателство. Молим ви, когато отговаряте, да имате предвид това и да бъдете по възможност конкретен/на и конструктивен/на.  Полезно би било, ако напишете името си и допълнителна информация на последната страница, за да може рецензентът да се свърже с вас при възможна, макар и рядко случваща се, необходимост от от пояснение.  Уверяваме ви, информацията, свързана с вас и с процедурата по медиация, остава поверителна и няма да бъде предоставяна на трети лица.


ОБРАТНА ВРЪЗКА

Име на медиатора
Начална дата на процедурата по медиация
Дата на приключване на процедурата по медиация
Място на провеждане
Вид спор:


Моля, отбележете съответното квадратче по-долу. В случай че имате допълнителни коментари, моля, прибавете ги.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

1. По скалата от 1 до 5 (1 = малко/ниско; 5 = много/високо) каква е вероятността да се обърнете отново към този медиатор при необходимост?
Коментар (към 1):
2. Бихте ли препоръчал/а този медиатор на други страни по спорове?
Коментар (към 2)
(Ако „да“ - защо? Ако „не“ – защо?)
3. По скалата от 1-5 (1 = високо; 5 = ниско) как бихте оценили уменията и способностите на този медиатор?
Коментар (към 3):

КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ

4. Как идентифицирахте или избрахте този медиатор?
Друго:
5. Удовлетворен ли сте от начина, по който ви бяха обяснени принципите на медиацията: доброволност, безпристрастност, равнопоставеност, неутралност и поверителност?
(1=твърде незадоволително; 2=незадоволително; 3=неутрално; 4=задоволително; 5=много задоволително)
6. Ако смятате, че уменията на този медиатор за повлияли съществено върху резултата от спора, моля, посочете - кои умения по-конкретно?
Коментар:
7. Оправдани ли са разходите, направени за ангажиране на този медиатор?
(1=твърде незадоволително; 2=незадоволително; 3=неутрално; 4=задоволително; 5=много задоволително)
Коментар (към 7):
8. Как оценявате вашата удовлетвореност от процедурата по медиация като цяло и постигнатите за двете страни резултати?
(1=твърде незадоволително; 2=незадоволително; 3=неутрално; 4=задоволително; 5=много задоволително)(1)(1)
Коментар (към 8):
9. Ако при избора на медиатора е бил ангажиран център /организация/, моля, посочете как оценявате ролята/подкрепата на съответния център /организация/ за провеждане на процедурата по медиация?
(1=твърде незадоволително; 2=незадоволително; 3=неутрално; 4=задоволително; 5=много задоволително)
Коментар (към 9):
(моля, посочете организацията, ако смятате че е уместно)
10. Разрешихте ли вашия спор чрез медиация?
Ако процедурата по медиация не е приключила с решаване на спора, смятате ли, дори и при този резултат, че си е струвало участието ви?

Коментар (към 10):
11. За първи път ли участвате в процедура по медиация?
12. Може ли да се позовем на вашата анкета при изготвянето на профил на този медиатор за портала на Център ПАМБ?
13. Други коментари?
Коментар


Рецензентът и медиаторът ще запазят поверителност по отношение на събраната чрез този формуляр информация, но е възможно да се позовават на нея, без да бъде посочван източника

Благодарим, че попълнихте формата за обратна връзка.

Ако сте съгласен/сна вашето име и информацията за контакт с вас да бъде оповестена, отбележете по-долу:

Име
Организация
Позиция
Телефон
E-mail

Моля, прочетете и потвърдете
*


ОПИСАНИЕ НА СПОРА

Новини

Повече: Новини