20
Пон, Май

Кодекс за професионално поведение на медиаторите към Център ПАМБ

Кодексът за професионално поведение на медиаторите в Центъра за алтернативно разрешаване на спорове (Център ПАМБ)  очертава етичните и професионални стандарти, а също така и задължителните практики, към които се придържат включените в панела на Център ПАМБ медиатори.  

В случай че страните по спор, които провеждат процедура по медиация в Център ПАМБ, преценят, че установените с този Кодекс стандарти не се спазват, то те биха могли да се обърнат към Етичната комисия на Център ПАМБ и да предизвикат  проверка.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на този кодекс медиацията се дефинира като доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Медиаторите, включени в панела на Център ПАМБ:

 • Вписани са в Единния регистър на медиаторите в България, поддържан от Министерството на правосъдието на България;
 • Преминали са през събеседване и са одобрени от Център ПАМБ;
 • Преминават  ежегодно мнимум 6 допълнителни квалификационни часа, като участват в различни, свързани с медиацията обучения и събития: конференции, кръгли маси, работни комисии, специализирани обучения, включително и в лайф стрийминг на изредените  в началото повишаващи квалификацията срещи и събития.
 • Потвърдили са готовност за сътрудничество, в случай че обърнали се към Център ПАМБ страни са неудовлетворени от предоставените от тях услуги
 1. ИЗБОР НА МЕДИАТОР

Медиаторите от панела на Център ПАМБ декларират, че информацията за техните компетенции и опит, предоставена за панела на Центъра, е вярна и актуална.

Преди да започне процедурата по медиация медиаторите лично информират страните за своя опит и квалификации, правят възможното да представят дейността си по начин и със средства,  които дават вярна представа за медиацията.

Медиаторите уведомяват предварително страните, че при приключване на процедурата по медация те ще бъдат поканени да попълнят обратна връзка – оценка за процеса и за самия медиатор.

Преди  да приемат да водят процедура по медиация, медиаторите провеждат проучвания в разумен обхват, за да определят дали съществува връзка или интерес по предмета на спора, които създават реален или предполагаем конфликт на интереси. Медиаторът се задължава да разкрие всички подобни интереси, преди да получи съгласието на страните да проведе процедурата. Независимо от съгласието на страната, ако медиаторът смята, че връзката или личния му интерес представлява заплаха за способността му да проведе медиацията безпристрастно, медиаторът сам се оттегля от процедурата.

 1. ДОБРОСЪВЕСТНОСТ

Медиаторите приемат да водят процедура по медиация по определен вид спорове, ако преценяват, че притежават  неоходимите компетенции да действат в това си качество. Медиаторите трябва да гарантират, че разполагат с необходимото време, енергия и експертни познания по процедурите и по предмета на спора, за да отговорят компетентно на разумните очаквания на страните.

Медиаторът приема да посредничи между страните, при условие че може да запази своята безпристрастност.

 1. БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, НЕЗАВИСИМОСТ, НЕПРЕДУБЕДЕНОСТ

3.1. Медиаторът е длъжен да посочи всички обстоятелства, които могат да породят у страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, включително и когато медиаторът е лице:

 1. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
 2. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора - предмет на медиацията;
 3. което е било представител или пълномощник на страна по спора - предмет на медиацията;
 4. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност.

3.2. Медиаторът  гарантира своята безпристрастност като подписва декларация за безпристрастност, в която посочва наличието на подобни обстоятелства за всяка процедура, за която е определен, и ги предоставя на страните по спора.

3.3. По време на процедурата медиаторът не следва да проявява предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните, тяхното минало или представянето им в процедурата. Ако в даден момент медиаторът почувства, че не е в състояние да проведе процеса непредубедено, той(тя) следва да споделят своите затруднения и да се оттеглят от процедурата.

3.4. Задължението да се разкриват  обстоятелства, които влияят или биха повлияли върху безпристрастността, непредубедеността и независимостта, е непрекъснато задължение през целия процес на медиация.

3.5. Наличието на връзки или интереси, които потенциално биха могли да засегнат безпристрастността на медиатора или неговата независимост, не означава и не води автоматично до извода, че медиатора е непригоден да действа като медиатор на същите тези страни.

3.6. А/ В рамките на 12 месеца след приключване на процедурата медиаторите не могат да представляват в качеството си на юридически съветници или да приемат работа с която и да е от страните в процедурата по медиация по същия или по същество свързан с разглеждания в процедурата по медиация спор, освен ако всички страни изрично не се съгласят с това представителство. Б/ За целите на тази клауза действието на медиатора по т. 3.6.А като неутрално лице в процедури за разрешаване на други спорове (например като медиатор или арбитър), които включват отделни или всички страни, не се счита за представителство в качеството на юридически съветник.

 1. ПРОЦЕС НА МЕДИАЦИЯ

4.1. Процедура

Медиаторът създава благоприятна обстановка за свободно общуване на страните по спора с цел те да подобрят отношенията си и да постигнат споразумение.

Преди провеждане на процедурата медиаторът информира страните за същността на медиацията и за нейните последици, като се стреми да получи лична увереност и гаранции, че страните в процедурата и техните съветници разбират характеристиките на процеса на медиация, своите роли като страни и съветници, ролята на медиатора, включително неговото задължение да следва принципа на поверителността, както и изпълняемостта на постигнатото споразумение.

Препоръчително е съгласието на страните за участие в процедурата по медиация да бъде закрепено в писмено Споразумение за медиация, освен ако страните или обстоятелствата не диктуват друго.

В хода на процедурата се изяснява същността на спора, уточняват се взаимноприемливи варианти на решения и се очертава възможната рамка на споразумение. При осъществяване на посочените действия медиаторът може да насрочва отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата.

Медиаторите провеждат процедурата, като подхождат равнопоставено спрямо страните. Медиаторът полага усилия, за да гарантира, че всички участващи страни имат адекватна възможност да бъдат изслушани, да бъдат включени в процеса, както и да получат възможността  да потърсят и получат правен или друг съвет преди финализиране на каквото и да е решение.

Медиаторите предприемат разумни стъпки, за да предотвратят всяко неправомерно поведение, което може да обезсили споразумението, постигнато при медиация, или да създаде допълнителни конфликти и да влоши преговорната среда. Задача на медиатора е да се убеди, че страните са постигнали споразумение по собствено желание и съзнателно се съгласяват с всяко решение.

4.2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА

Медиаторът гарантира правото на страните да се оттеглят от медиацията по всяко време (освен ако приложимото законодателство, съдебните правила или договора не изискват друго).

Медиаторът има право да прекрати медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин.

Медиаторите се оттеглят от процедурата по медиация, ако сметнат, че преговорите между страните вървят към постигането на резултат, който – по тяхна собствена проценка – е незаконен или неосъзнаван от едната от страните.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5.1. Медиаторът пази в тайна обстоятелствата, фактите и документите, които са му станали известни в хода на процедурата по медиация.

5.2. При прекратяване на функциите си медиаторът не е освободен от задължението си да пази тайна, свързана с дейността му като медиатор.

5.3. Изключения от принципа на поверителност се допуска в случаите, когато:

 1. това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред;
 2. трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице, или
 3. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.

5.4. В рамките на процедурата по медиация медиаторите обясняват на страните, че това се отнася до всички участници в процедурата, включително и предоставят декларация за поверителност на придружаващите страните адвокати, съветници, експерти и др.

 1. ПРОБЛЕМИ И ЖАЛБИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

6.1 Медиаторите в Център ПАМБ се консултират с УС на ПАМБ и Етичната комисия  относно всякакви професионални или етични дилеми.

6.2  Страна в медиация, която смята, че е имало неспазване на този кодекс, може да активира процеса за оценка на професионалното поведение на включения в панела на Център ПАМБ медиатор.

Този кодекс е вдъхновен от и е основан на:

 • Европейски кодекс за поведение на медиаторите на Европейската комисия (2004 г.)
 • Кодекс за професионално поведение на Международния институт за медиация със седалище в Нидерландия
 • Етични насоки за медиаторите на JAMS
 • Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистърна медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

 

 

Новини

Повече: Новини