21
Нед, Юли

Правила за провеждане на процедура по медиация

ЦЕНТЪР ПАМБ

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯ


Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда за провеждане на процедура по медиация, а именно  образуването, хода и приключването на производството по медиация в Центъра за алтернативно решаване на спорове към ПАМБ – ЦЕНТЪР ПАМБ


Раздел II
Подаване на заявление до Център ПАМБ

Чл. 2 (1) Една или повече страни (физически или юридически лица) могат да подадат Заявление за медиация онлайн чрез www.pamb.info....(наричан за краткост сайта).

(2) С подаването на заявлението Страната се съгласява за провеждане на процедура по медиация в съответствие с правилата на Център ПАМБ.

(3) При подаване на заявлението Страната получава възможност да се запознае с организацията  на  процедурата  по  настоящите Правила.

(4) Всяка от страните по спора може да се свърже с представител на Център ПАМБ на указаните телефони в сайта.

Чл. 3 (1) Заявлението за провеждане на процедура по медиация e  със следното задължително съдържание:

 1. Имената на страната по спора ( алтернативно - наименованието на ЮЛ и имената на представляващия, в случай че страна по спора е юридическо лице);
 2. Постоянен или настоящ адрес на заявителя;
 3. Адрес на електронна поща на заявителя;
 4. Телефонен номер на заявителя;
 5. Информация във вр. с ал. 1, т. 1,2,3,4 относно насрещната страна;
 6. При подало заявление за провеждане на процедура по медиация ЮЛ – упълномощеното лице, което ще се включи процедурата по медиация;
 7. Описание на фактическите обстоятелства по спора;
 8. В какво се състоят исканията на страните.

(2) Страната отбелязва дали спорът  е отнесен към друг орган за алтернативно решаване на спорове или съд.

(3) При подаване на заявлението онлайн, Страната се съгласява да бъде уведомявана за хода на процедурата чрез електронни съобщения, изпратени до посочения адрес на електронната поща.

(4) При подаване на заявлението Страната избира медиатор от Списъка на медиаторите към Център ПАМБ. Всяка от страните може да посочи медиатор и съответно да се проведе процедура по медиация с участието на двама ко-медиатори, като в този случай действат разпордебите на ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА МЕДИАЦИЯ към Център ПАМБ /Тарифата/ относно заплащането на медиаторите.

(5) Ако страните не могат да постигнат съгласие за избор на медиатор/и, такъв може да бъде посочен от Център ПАМБ.

(6) Страните могат да направят допълнително запитване  относно личните и професионални качества на медиаторите от медиаторския панел на Център ПАМБ  чрез онлайн платформата.

(7) Ако посоченият от страните или от Център ПАМБ медиатор прецени, че не може да бъде безпристрастен и неутрален, както и когато биха могли да се породят основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, то посоченият медиатор си направи самоотвод.

(8) При условие че в хода на процедурата допълнително се появят обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно безпристрастността и неутралността на медиатора, страните могат да поискат неговия отвод по всяко време на медиацията.

Чл. 4 Страната може да приложи  документи, относими към спора и във връзка с изложените в заявлението обстоятелства, като ги прикачи към онлайн формуляра.

Чл. 5 (1) При подаване на заявлението Страната заплаща необходимите начални такси съгласно Тарифата.

(2) Всички такси се заплащат по банков път по сметка на ПАМБ, указана на сайта.


Раздел III
Допустимост на заявлението за провеждане на процедура по медиация и преценка на спора

Чл. 6  

(1) Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

(2) Медиация се провежда и в случаи, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

Чл. 7 (1) При подаване на заявление чрез онлайн платформата на Център ПАМБ същото се разглежда от администратор.

(2) В Център ПАМБ се извършва преценка  във връзка с чл. 6 от настоящите Правила, а също така дали конкретният спор е подходящо да бъде разгледан чрез медиация. Срокът за обработка на заявлението е  пет работни дни.

(3) След одобряване на заявлението  администраторът изпраща Покана до насрещната страна, ако заявлението е подадено само от едната страна. Администраторът може да се свърже и по телефона със съответната страна.

(4) След получаване на съгласие от двете страни за започване на процедура по медиация Администраторът приканва страните да одобрят името на медиатора/имената на медиаторите и да насрочат  първа обща среща (онлайн или офлайн).

(5). Администраторът изпраща на страните Споразумение за започване на процедура по медиация, което следва да бъде подписано от всяка една от страните към датата на първата обща среща по медиация или по време на самата първа обща среща.

(6) За начало на процедурата по медиация се счита деня, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването на процедурата,  а когато липсва изрично съгласие - денят на първата среща на всички участници с медиатора.

Чл. 8 Процедурата по медиация не може да продължи повече от 6 месеца. За времето, през което страните участват в процедура по медиация, давностните сроковете спират да текат, а при заведено съдебно дело страните могат да отправят молба пред Съда за спиране на съдебното производство.


Раздел IV
Започване на процедура по медиация

Чл. 9  Срещите между страните и медиатора от Център ПАМБ  се осъществява онлайн или присъствено в офис на ПАМБ или на друго уговорено място.

Чл. 10 (1) Медиаторът получава от Администратора заявлението на Страната/ите и приложените документи.

(2) На първата обща среща  медиаторът разяснява на страните:

 1. споразумението за започване на процедурата по медиация и приканва страните да го подпишат, в случай че то не е подписано вече;
 2. информира страните относно същността на медиацията, принципите и нейните последици;
 3. информира страните за хода/етапите на процедурата;
 4. информира за възможността да се провеждат отделни срещи с всяка от страните;
 5. предоставя Декларация за безпристрастност;
 6. представят се участниците в процедурата по медиация извън страните (адвокати, консултанти), в случай че такива ще вземат участие в процедурата;
 7. проверява пълномощията на представителите на всяка страна, в случай че такива участват в процедурата;
 8. приканва третите лица, участващи в процедурата по медиация, да подпишат Декларация за поверителност

 

Чл. 11 (1) Медиаторът съдейства на страните за изясняване на същността на спора като структурира и подпомага преговорния процес между страните:

 1. Дава думата на всяка от страните да изложи своето становище;
 2. Задава уточняващи въпроси относно неизяснени факти и обстоятелства;
 3. Установява и посочва безспорните факти по спора;
 4. Обобщава фактите и анализира спора;
 5. Изследва интересите на страните на общи и отделни срещи;
 6. В отделните срещи спазва поверителност по отношение на споделените факти и интереси;
 7. Помага на страните да открият взаимните си или доближаващите се интереси, като уважава мнението на всяка една от тях и изисква уважение от тях;
 8. Спомага на страните да генерират варианти на решения и да изберат взаимно приемливо за тях решение.
 9. Медиаторът създава благоприятна обстановка за свободно общуване на страните по спора и равна възможност да изложат своята гледна точка по възникналия спор.

(2) Медиаторът няма право да дава правни съвети на страните по спора.

Чл. 12. Когато прецени, че спорът е изяснен от фактическа страна и от гледна точка на интересите на страните, медиаторът подпомага страните да очертаят възможната рамка на споразумението между тях, като посочва задължителните компоненти от състава на споразумението, но не и съдържанието на споразумението между страните по спора.

Чл. 13. (1) Процедурата по медиация може да се спира:

 1. по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 2. при смърт на медиатора;
 3. при оттегляне на медиатора до заместването му с друг.

            (2) Всяка страна има право еднократно да поиска спиране на процедурата по медиация за срок не по-дълъг от една седмица, след изтичането на който процедурата автоматично се възобновява.

Чл. 14. (1) Процедурата по медиация се прекратява:

 1. при непостигане на споразумение;
 2. по взаимно съгласие на страните;
 3. при отказ на една от страните;
 4. при смърт на страна по спора;
 5. при прекратяване на юридическото лице – страна по спора;
 6. с изтичане на 6 месеца от началото на производството;
 7. в случаите, при които собствената преценка и етика на медиатора го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин.

(2) Съгласието на страните за прекратяването на процедурата трябва да бъде изразено ясно и недвусмислено чрез подписването на протокол за прекратяване.

(3) Процедурата  по медиация се прекратява без правни последици за страните.

Чл.15.  Медиаторът не носи отговорност, ако страните не постигнат споразумение.


Раздел V
Споразумение

Чл. 16. (1) При постигнато съгласие между Страните за начина на решаване на спора се изготвя  Споразумение в писмена форма.

(2) Споразумението съдържа:

 1. Датата и мястото, на която е било постигнато;
 2. Имената на страните и техните адреси;
 3. В какво се състои съгласието на страните;
 4. Името на медиатора;
 5. Датата на започване на процедурата;
 6. Подписи на страните.

 

(3) Проектът на споразумение няма обвързващ характер и не поражда ефекта на крайното споразумение между страните, докато не бъде подписано от страните.

(4) Медиаторът не носи отговорност за неизпълнение на споразумението.

(5) Страните могат да заверят нотариално споразумението.

Чл. 17. (1) Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в производството.

(2) Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили.

(3) Нищожно е споразумението, което противоречи на закона или го заобикаля, както и когато накърнява добрите нрави.

Чл. 18. (1) Център ПАМБ  води регистър на проведените процедури по медиация. В регистъра се вписват  имената на страните, имената на медиаторите, участвали в процедурата, датата на началото и датата на прекратяването на процедурата, брой отделни и общи срещи, постигнато ли е споразумение. Регистърът НЕ съхранява споразуменията. Всички екземпляри от подписаните споразумения остават в страните.

(2) Медиаторът може да съставя работни Протоколи за проведени медиации, в които се указва датата на проведената медиация, продължителността, а при съгласие и на двете страни – може да бъдат записани достигнатите договоренности към датата на проведената среща или въпроси за обсъждане в бъдеще.

(3) Център ПАМБ събира формуляри за обратна връзка от Страните при приключили производства по медиация.

(4) Оплаквания срещу действия на медиатори  се подават до Етичната комисия на Център ПАМБ, като в оплакването се посочва с какво е нарушен Етичния кодекс на медиаторите в Център ПАМБ. Комисията на свое заседание разглежда всяко конкретно оплакване, като може да поиска от страните допълнителна информация и взема решение. Страната, подала оплакването, и медиатора се уведомяват своевременно.

Изтеглете в WORD

Новини

Повече: Новини