26
Вт, Сеп

НИЕ СЕ РАЗБРАХМЕ! Програма на Софийски районен съд за развитие на доброволното решаване на спорове

„Ние се разбрахме! Програма на СРС за развитие на методите за доброволно решаване на спорове” е проект, финансиран от Фонд „България” на Американската агенция за международно развитие (USAID) и German Marshal Fund чрез Балканския тръст за демокрация.

Партньори по проекта са Комисия Fulbright, Европейската асоциация на съдиите за медиация  (GEMME) и Националния институт на правосъдието.

Период: януари 2009 – септември 2009

Идеята на проекта е да популяризира и развие медиацията. Тя е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, която дава възможност на страните по спор да постигнат взаимноприемливо споразумение с помощта на трето, неутрално лице.

Целта е чрез популяризиране на предимствата на процедурата по медиация да се създаде потребност в съдебната система и нагласи в спорещите страни за възприемане на този метод при решаването на спорове.

Медиацията притежава доказани предимства.

За спорещите страни тя е по-евтина и по-бърза от съдебната процедура, крайният резултат е под контрол, запазват се съществуващите отношения, практиката показва висок процент на успех при постигането на съгласие.

От гледна точка на съда препращането към медиация би съхранило правораздавателен ресурс.

Идеята на проекта е чрез популяризиране на предимствата на медиационната процедура да се създаде потребност в съдебната система и нагласи в спорещите страни за възприемане на този метод при решаването на спорове.

Проектът си поставя за цел да изгради капацитет в най-натоварения съд в България за прилагането на извънсъдебни способи при разрешаването на спорове. Препращайки към медиация съдът сам ще стимулира в дългосрочен план предпоставките за разтоварване на системата от множество дела, за по-ефективно и честно правосъдие.

Проектът предвижда обучение на 15 съдии от Софийския районен съд, проведено от двама американски преподаватели от „Програма Преговори” на Harvard Law School.

Участвалите в обучението съдии и сертифицирани медиатори от ПАМБ ще разработят програма за съдебно препращане към медиация при решаването на спорове. Ще се изгови и списък с медиатори, които ще се ангажират с доброволно осъществяване на процедурата до края на 2009 г. и ще работят в партньорство със съдиите.

Проектът включва още еднодневна конференция за представители на правната общност с международно участие, по време на която ще бъдат обсъдени възможностите за съдебно препращане и ролята на съдиите в медиацията.

Предвидено е да бъдат  изготвени информационни материали за предимствата и механизма на медиационната процедура – информационно табло, разположено в сградата на Софийски районен съд, брошури, плакати.

Севдалина Александрова

Новини

Повече: Новини  

Обучения