05
Пон, Юни

Описание на програмата

А) Цел
Целта на Програмата е да предостави на страните по съдебните дела възможност да разрешат доброволно спора си с помощта медиационните техники, като:
получат информация за възможността да разрешат спора си по доброволен начин чрез използването на медиационните техники;
изберат медиатор-доброволец или обучен да използва медиационните техники съдия, който да ги подпомогне да постигнат разрешение на спора си;
получат административна помощ от съдебен координатор за организирането на времето и мястото на срещите за разрешаване на спора.

Съдействието, което страните получават по програма „Спогодби” е изцяло безвъзмездно.

Б) Участници
В програмата участват съдии и медиатори-доброволци. Съдиите могат да участват в програмата по няколко начина:
всички съдии могат да препращат свои дела към: обучени съдии, които да изпълнят задължението на съда да прикани страните към спогодба; към медиатори доброволци;
обучените съдии могат да изпълняват задължението на съда да приканват страните към спогодба по дела, разглеждани от техни колеги и препратени им от тях. В този случай съдиите, към които са препратени делата, не извършват каквито и да е процесуални действия по препратените им дела.

СРС оповестява на интернет страницата си имената на обучените съдии.

В) Дейности по програмата
Комисия от трима обучени съдии и двама медиатори – по един представител на ПАМБ и НАМ – ще извърши подбор на кандидатите за медиатори доброволци. След това ще бъде оповестен списъка на обучените съдии и медиаторите доброволци.
Обучените съдии и медиаторите доброволци ще изготвят график с дните, в които всеки един от тях ще може да отдели от времето си, за да се срещне със страните по дело, което му е препратено за разрешаване чрез използване на медиационните техники. Съдиите от СРС ще бъдат запознати с този график.
В края на януари 2010 г. съдиите от СРС, желаещи да използват Програмата, ще могат да започнат да препращат дела на обучените съдии и медиаторите доброволци за провеждане на срещи. В тези срещи със страните обучените съдии и медиаторите доброволци ще използват медиационните техники, за да постигнат доброволно разрешаване на спора.

Новини

Повече: Новини