14
Пет, Юни

От 12 юли нови перспективи за търговската медиация в ЕС

От 12 юли 2020 държавите членки на ЕС ефективно прилагат разпоредбите на  Регламент (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. С прилагането на известния като P2B (Platform2Business) регламент бизнесът ще получи гаранции за ефективна защита, в случай че възникнат спорове; целта е да се създаде предсказуема и проятелска към иновациите регулаторна среда за онлайн платформите в рамките на ЕС.  

Регламентът предвижда създаване на вътрешни системи за разглеждане на жалби, като използването на медиация трябва да бъде улеснено от доставчиците на посреднически онлайн услуги чрез посочването на най-малкото двама публични или частни медиатори, към които бизнес ползвателите могат да се обърнат.  Медиаторите, които предоставят своите услуги от място извън територията на Съюза, ще бъдат посочвани само когато се гарантира, че използването на техните услуги няма по никакъв начин да лиши съответните бизнес ползватели от правната защита, полагаща им се съгласно правото на Съюза или на държавите членки, включително съгласно изискванията на настоящия регламент и приложимото право относно защитата на личните данни и търговските тайни. С цел да бъдат достъпни, справедливи, възможно най-бързи, ефикасни и ефективни, посочените медиатори ще трябва да отговарят на определени критерии. Независимо от това доставчиците на посреднически онлайн услуги и техните бизнес ползватели ще имат също свободата да посочват съвместно медиатор по свой избор след възникването на спор между тях.

Спрямо кого се прилага P2B Регламент? Регламентът се прилага за всички доставчици на онлайн платформи, обслужващи предприятия в ЕС, като изрично споменати са:

  • онлайн пазарите;
  • социалните медии и пазарите за креативно съдържание;
  • платформите за разпространение на приложения;
  • уебсайтовете за сравнение на цени;
  • пазарите за колаборативна икономика, до степен те да приемат професионални ползватели;
  • онлайн търсачките за общо търсене.

ЕК насърчава доставчиците на посреднически онлайн услуги, както и организациите и сдруженията, които ги представляват, да учредят структури, предоставящи услуги по медиация със специалната цел да се улесни извънсъдебното уреждане на спорове с бизнес ползватели. Особено внимание трябва да бъде обърнато на трансграничния характер на тези услуги.

Предвижда се Измененията и допълненията на Закона за електронната търговия да осигурят прилагането на регламента в България. 

Регламент (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

Новини

Повече: Новини