21
Нед, Юли

Начало на проекта „Децата на фокус в разнообразните семейства“

Радостни сме да обявим, че от началото на м. септември 2021 г. започва работа по проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ - www.activecitizensfund.bg. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 50 232 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Втори конкурс за стратегически проекти, Овластяване на уязвими групи. Основната цел на Децата на фокус в разнообразните семейства е създаването на първия Център за алтернативно разрешаване на семейни конфликти (ЦАРСК), разчитащ на мултидисциплинарния подход в намирането на холистични решения, отразяващи интересите на всички семейства. Проектът се реализира съвместно от „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС), „Професионална асоциация на медиаторите в България“ (ПАМБ) и  „Ресурсен център Билитис“ (Билитис) и е с продължителност 16 месеца – от 01.09.2021 г. до 31.12.2022 г.

Фокусът на проектните дейности е върху най-добрите детски интереси в разнообразните семейства в съвременна България. Мисленето в рамките на наложени стереотипи препятства възможността за ефективно прилагане на адаптивни подходи, отчитащи като действително водещ интереса на детето. В Центъра ще бъде прилаган мултидисциплинарен подход в намирането на работещи решения, които отразяват напълно интересите на отделните членове на семейството, включително специфичните интереси на семейства от уязвими групи. Ще бъде организирано сътрудничество между специалисти в сферата на медиацията, правото, психологията и детското развитие , за да се осигури високо качество на подкрепата, насочена към двойки в конфликт.

В рамките на Проекта се предвижда изследване на чуждестранни добри практики в описаните сфери, изготвяне на доклади и представянето им на специално провеждани за целта събития, разпространение на информационни материали. Ще бъдат проведени обучения на адвокати, медиатори, педагози и социални работници, с цел развитие на устойчив модел за разрешаване на родителски конфликти, а на родители/двойки ще бъдат предоставяни безплатни услуги по медиация и психологическа помощ.

Партньорството между ИМЕУС и ПАМБ, чиито членове успешно изградиха проекта „Децата на фокус в реформата на съдебната система“, понастоящем е подкрепено с участието на Ресурсен център Билитис, които ще споделят своя незаменим опит в защитата правата на лица от уязвими групи и преодоляване на дискриминационните възгледи, породени от закостенели разбирания.

Пилотната дейност по Проекта включва още изследване на материали, разпращане на анкетни карти към институции и НПО от различни държави и представянето на доклад, който систематизира работещи чуждестранни практики за социална интеграция и защита на най-добрия детски интерес в съвременните семейства на кръгла маса, предвидена за началото на 2022 г. На база на това ще бъдат разработени материали за функциониране на Центъра за алтернативно решаване на семейни конфликти и същия ще заработи напълно безплатно в средата на 2022 г. в помощ на семействата, намиращи се в конфликт.

Следете страницата на ИМЕУС, ПАМБ и Билитис за повече новини и актуална информация относно Проекта!

Новини

Повече: Новини  

Обучения