На 27 януари 2010 г. съдия Красимир Влахов, Председател на Софийски районен съд - най-големия и най-натоварения първоинстанционен съд в страната, ще представи на обществеността първия в България "Център за спогодби и медиация" към Софийски районен съд.
 
Създаването на Центъра представлява положително развитие за българското правосъдие и цели въвеждането на по-справедлив, ефективен и достъпен европейски стил на правораздаване и разрешаване на съдебни спорове.
 

Центърът за спогодби и медиация се намира на бул. „Патриарх Евтимий” 2 и ще отвори врати за работа с граждани в края на януари.

  • Повече от 45 съдии и медиатори и 2 съдебни служители ще участват на доброволни начала в Програма „Спогодби” и в работата на Центъра за спогодби и медиация.
  • Всеки работен ден в Центъра за спогодби и медиация на разположение на гражданите ще бъдат медиатори-доброволци, които ще дават консултации и оказват съдействие за разрешаване на спорове чрез техниките на медиацията.
  • В началото на работата на Центъра за спогодби и медиация предоставяните услуги ще са безвъзмездни.
  • Основната цел на Центъра е да допринесе за изграждането на култура за използване на техниките на медиацията, която ще помогне за намаляване на висящите съдебни дела.
  • Страните по всички видове дела, образувани в Софийския районен съд, ще могат да ползват услугите на Центъра за спогодби и медиация. Той ще бъде особено полезен за страните по делата за делба на имущество, непозволените увреждания, трудовите дела, семейните и търговските дела.
  • Под ръководството на Софийски районен съд, Програма „Спогодби” и Центъра към нея ще спомогнат за по-бързото разрешаване на висящите в съда спорове, спестявайки на страните време и средства.
  • Съдия Влахов сподели: "това е реализация на една идея, върху която съдиите от нашия съд, ръководството му и медиаторите от София работят от доста време. Горд съм, че сме намерили подходящо място за такова важно начинание. Убеден съм, че чрез Програма „Спогодби” и Центъра за спогодби и медиация ще осигурим по-широк достъп до правосъдие на жителите на град София и че предприемаме важна стъпка за реформиране на българската съдебна система."

„Ние се разбрахме! Програма на СРС за развитие на методите за доброволно решаване на спорове” е проект, финансиран от Фонд „България” на Американската агенция за международно развитие (USAID) и German Marshal Fund чрез Балканския тръст за демокрация.

Партньори по проекта са Комисия Fulbright, Европейската асоциация на съдиите за медиация  (GEMME) и Националния институт на правосъдието.

Период: януари 2009 – септември 2009

Идеята на проекта е да популяризира и развие медиацията. Тя е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, която дава възможност на страните по спор да постигнат взаимноприемливо споразумение с помощта на трето, неутрално лице.

Целта е чрез популяризиране на предимствата на процедурата по медиация да се създаде потребност в съдебната система и нагласи в спорещите страни за възприемане на този метод при решаването на спорове.

Медиацията притежава доказани предимства.

За спорещите страни тя е по-евтина и по-бърза от съдебната процедура, крайният резултат е под контрол, запазват се съществуващите отношения, практиката показва висок процент на успех при постигането на съгласие.

От гледна точка на съда препращането към медиация би съхранило правораздавателен ресурс.

Идеята на проекта е чрез популяризиране на предимствата на медиационната процедура да се създаде потребност в съдебната система и нагласи в спорещите страни за възприемане на този метод при решаването на спорове.

Проектът си поставя за цел да изгради капацитет в най-натоварения съд в България за прилагането на извънсъдебни способи при разрешаването на спорове. Препращайки към медиация съдът сам ще стимулира в дългосрочен план предпоставките за разтоварване на системата от множество дела, за по-ефективно и честно правосъдие.

Проектът предвижда обучение на 15 съдии от Софийския районен съд, проведено от двама американски преподаватели от „Програма Преговори” на Harvard Law School.

Участвалите в обучението съдии и сертифицирани медиатори от ПАМБ ще разработят програма за съдебно препращане към медиация при решаването на спорове. Ще се изгови и списък с медиатори, които ще се ангажират с доброволно осъществяване на процедурата до края на 2009 г. и ще работят в партньорство със съдиите.

Проектът включва още еднодневна конференция за представители на правната общност с международно участие, по време на която ще бъдат обсъдени възможностите за съдебно препращане и ролята на съдиите в медиацията.

Предвидено е да бъдат  изготвени информационни материали за предимствата и механизма на медиационната процедура – информационно табло, разположено в сградата на Софийски районен съд, брошури, плакати.

Севдалина Александрова

Срокът за кандидатстване на медиатори-доброволци е до 10 декември 2009г.
 
Описание на програмата:
 
 
За да получат повече граждани и търговци възможност да използват медиацията, за да решат спора си според собствените си интереси, максимално бързо и евтино, Софийски Районен съд организира Програма „Спогодби”, с начало от ноември 2009г.  

„Програмата е пряк резултат от Проекта: „МЕДИАЦИЯТА – ВАШЕТО РЕШЕНИЕ”, изпълнен от Софийския районен съд (СРС) съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ).

Пълна информация за програмата можете да прочетете тук. 

.

Новини

Повече: Новини  

Обучения